Mjöllöss (vitaflygare)

Jauhiainen Jarmo Holopainen

Identifiering

Fullvuxna mjöllöss är små (1,2-1,5 mm), fjärilsliknande insekter. Tunt puderaktigt damm täcker deras kropp. Mjöllös har två par vingar. Vingvenerna är knappt märkbara. Antennerna är långa och tunga.

Mjöllöss ägg är ovala, 0,2 mm långa. Honan lägger ägg på bladets undersida så att äggens andra ända är fast i bladet. Ägg är ofta lagt i halv cirkel, för honan äter och lägger ägg samtidigt. Den bara flyttar äggläggningsröret till en annan plats medan sugsnabeln hålls på plats. Det är svårt att se ägg med blotta ögat, om det det finns bara några ägg. Täta hopar av ägg på undersidan av bladet syns som ljust eller bruntgrått damm.

Bomullsmjöllöss, som räknas till karantenskadegörare har förekommit i södra Finland b.la hos julstjärna. Det behövs ett mikroskop och kunskap i olika arters skillnad för att skilja bomullsmjöllus från en vanlig mjöllus.  Man måste anmäla till myndigheterna om man misstänker att man har bomullsmjöllus.

Skadegörelse

Mjöllöss suger växtsaft ur plantorna. Mjöllöss skadar inte plantornas yta när de suger sin näring mellan cellerna från celler i plantans inre delar. Först en stor mjöllösspopulation försvagar och hämmar växt.

Honungsdagg, som larver och fullvuxna mjöllöss utsöndrar gör mest skada. Den  sockerhaltiga honungsdaggen  klottar växter och ger bra växtunderlag för mjöldagg och sotsvampar, vilka skuggar plantor och försvagar deras assimilations förmåga. Dessutom sänker honungsdagg blommornas försäljnings värde och ökar frukt- och grönsakers sorteringsarbete. Mjöllöss, speciellt bomullsmjölus sprider virussjukdomar.

Biologi

Till mjöllöss livscykel hör sex utvecklingstadier: ägg, fyra nymfstadier och fullvuxen.  Äggstadiet tar 6-8 dygn. Efter kläckningen första stadiets larver kryper några timmar och sätter sig på plats. Andra nymfstadier rör sig inte utan stannar på den plats som första stadiets nymf har valt och fast på bladet.

Mjöllushonan kan leva 3-6 veckor (20-24°C). Allt som allt tar mjöllössens utveckling från ägg till fullvuxen  3-4 veckor (20-25°C). I svalare temperatur tar utvecklingen  ca 10 veckor(15°C) Värdväxten har betydelse för populationens utveckling och genom den också hur biologisk bekämpning lyckas. Biologisk bekämpning på tomat lyckas väl, men på gurka den är mera utmanande. Detta beror på att mjöllushonan på tomat producerar 50-100 ägg, men på gurka t.om 150-300 ägg.

Mjöllöss sprids inte längre än några meter  från kläckningsplatsen. Efter utvecklingen från larv till fullvuxen, mjöllusen uppåt sig uppåt  på plantan och lägger ägg på yngsta bladen(för yngre blad hålls tillräckligt länge i bra kondition).  Det bildas åldersfördelning på plantan: på nedersta blad finns puppor, på mellersta larver och på översta finns ägg.

Mjöllöss har inte i sin livscykel  övervintringstadier. Det finns inget stadium som kan gå i dvala och tåla minusgrader.

Bekämpningsorganismer

Amblyseius swirskii-rovkvalster

Amblyseius Swirskii petopunkit Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Amblyseius swirskii-rovkvalster används för att  bekämpa vitaflygare och trips.

Bieffekt

Man har märkt att Amblyseius swirskii-rovkvalster äter också spinnkvalster, men man rekommenderar inte det som huvudsaklig bekämpningsorganism för spinnkvalster. Dessutom äter swirskii också gall- och dvärgkvalstrar.

Förpackningstorlek och medium

 • 25 000 rovkvalster / 1 l papphylsa (sågspån)
 • 125 000 rovkvalster / 5 l papphylsa (sågspån)
 • 250 rovkvalster/påse  (500 påsa/ pak)

Bruksanvisning

Amblyseius swirskii- rovkvalster används mot mjöllös(vitaflygare) och trips, speciellt när båda arter finns i beståndet samtidigt. Swirskii äter unga stadier av trips, mjöllös ägg- och nymphstadier. Den äter också spinnkvalster.

Swirkii-rovkvalster i lösvikt används, när det redan finns eller man kan vänta att det kommer skadegörare (t.ex om tidigare beståndet var smittat). Man sprider swirskii en vecka efter planteringen 100 st /m ² och behandlingen upprepas efter uppföljningen (t.ex 3 upprepningar med två veckors mellanrum). Swirskii i lösvikt fungerar snabbare än swirskii i påsar, men försvinner snabbare ur beståndet (i synnerhet vintertid predatorer sätter inte sig ordentligt i beståndet).

Om det nya beståndet  inte har skadegörare, kan man använda swirskii i påsar. Med matkvalstar som finns med i påsen swirskii  förökar sig i 4 veckors tid. Efter det ska påsarna bytas. Påsar sätts upp till var 3-5 planta en vecka efter planteringen.

Att beakta

Förvaras i vågrätt. FÖRVARA INTE I KALLT. Det rekommenderas att sprida rovkvalstrar så snabbt som möjligt när de har ankommit, dock inte under middagsol.

Ej för tomat (Swirskii-rovkvalstrar kan inte röras sig bland tomatbladets klibbiga hår). Swirskii-rovkvalster har bieffekt mot spinnkvalster. I gynnsamma förhållanden  kan den kontrollera spinnpopulationen, men om förhållanden blir gynnsammare för spinnkvalster finns det skäl att sprida spinnrovkvalstrar.

Om det finns bara trips på beståndet är tripsrovkvalstrar (Neoseiulus cucumeris ) i lösvikt ett bra alternativ.

Rovängstinkfly (Macrolophus pygmaeus)

Jauhiaislude Macrolophus Biotus Oy Jarmo HolopainenSkadegörare som bekämpas

Dessa generalpredatorer används huvudsakligen mot mjöllöss. De äter alla mjöllusens utvecklingsstadier, men helst ändå ägg och nymfstadier.

Dessutom bladlöss, spinnkvalster trips, fjärilsägg och små larver samt minerare duger som föda.

Funktion och biologi

Både fullvuxna och larver är predatorer. Macrolophus-honor är 3 – 3,6mm långa, hanar lite mindre. Om populationen är stark, kniper de också växthusarbetare. Om Macrolophus känner sig hotade springer de fort i skydd med sina långa ben. Utvecklingen av rovängstinkfly tar länge. I 25 grader tar utvecklingen från ägg till fullvuxen tre och en halv vecka.

Förpackningstorlek och medium

Rovängstinkfly

 • 250 stinkfly / burk (medium papperflis)
 • 500 stinkfly / burk (medium papperflis)
 • 500 stinkfly numf / burk (medium papperflis)
 • Rovängstinkflynäring 20g (kvarnmåttägg)

Bruksanvisning

Macrolophus pygmaeus-rovstinkfly är anpassad att leva, jaga och föröka sig på aromatiska föreningar producerande växter, som har klibbiga hår, såsom tomat. Rovängstinkflyn borde spridas ut i beståndet i så tidigt skede som möjligt, för Macrolophus-rovstinkflyn förökas långsamt. Efter utspridningen tar det 2-3 månader innan populationen är tillräcklig stor för att hålla skadegörare i schack.  När man bekämpar mjöllöss, rekommenderar man att göra det tillsammans med Encarsia-parasitstekel åtminstone tills stinkflystammen är stabiliserad. Också när man bekämpar spinnkvalstrar, är det bra att också använda spinnrovkvalstrar samtidigt.

Före skadegörarnas förekomst i växthus kan man försöka säkra rovstinkflyns förökning genom att bjuda kvarnmåttägg till föda. Det är inte entydigt visat att tillägs föda gynnar rovstinkflypopulationens utveckling.

Att beakta

Produkten kan lagras några dagar i 10 graders temperatur, burkar i lodrätt. Rovängstinkfly äter upp klumpiga spinnkvalstergallmyggelarver, alltså rekommenderar man inte deras användnig tillsammans.

Produkten rekommenderas inte för gerbera (risk för skada på blommorna) och inte för gurka.

Parasitstekel (Encarsia formosa)

Encarsia formosa jauhiaiskiilukainen koteloita Biotus Oy Heini KoskulaSkadegörare som bekämpas

Encarsia-parasitsteklar används för att bekämpa mjöllus och bomullsmjöllus.

Funktion och biologi

Fullvuxna Encarsia-parasitsteklar är dagaktiva parasiter och predatorer. Honor lägger ägg i mjöllusens tredje eller fjärde nymfstadie, ibland även i yngre nymfstadier. Mjöllusens parasiterade nymfer förändras svarta eller bruna 9-10 dagar efter parasiteringen. Man kan bedöma hur bra parsitering lyckades med hlälp av mängden nymfer som blivit mörka. Bomullsmjöllusens parasiterade nymfer blir inte mörka. I gynnsamma förhållanden kan Encarsia-parasitstekel parasitera 300 ägg under sin livstid.

Encarsia-parasitsteklar använder mjöllusens nymfer också som näring. De borrar med sin äggläggare hål i nymfen och suger nymfens kroppvätskor. Under sin livstid dödar en encarsia-parasitstekel på detta sätt ca. fyrtio mjöllusnymfer.Encarsia-parasitstekeln har sex olika utvecklingsstadier: ägg,tre nymfstadier, puppa och fullvuxen. Encarsia förökar sig huvudsakligen asexuellt, dvs obefruktade ägg producerar honor. Hanar förekommer sällan.

Det tar tre veckor för Encarsia-parasitstekeln att utvecklas från ägg till fullvuxen(23°C). Utvecklings hastigheten beror på temperatur.  I gynnsamma förhållanden lever honan 2-3 veckor. I höga temperaturer är livslängd betydligt kortare, t.ex i 30 grader bara några dagar.

Förpackningstorlek och medium

Encarsia-parasitstekel puppor är limmade på ett pappkort. 25 pappkort innehåller 1500 puppor (60 puppor/kort)

 • 1500 Encarsiapuppor
 • 3000 Encarsiapuppor
 • 6000 Encarsiapuppor
 • 15000 Encarsiapuppor

Bruksanvisning

För att lyckas med bekämpningen är det viktigt att uppmärksamma mjöllusnedsmittningen i tid. Om det finns mycket mjöllöss i beståndet, bekämpa då först med bekämpningsmedel med kort karenstid och sprid Encarsia-parasitsteklar först när karenstiden gått.

Spridningar upprepas veckovis tills 80% av mjöllösspupporna har blivit mörka. Parasiterade puppor blir mörka 10 dagar efter parsitering. Märk, att bomullsmjöllusens parasiterade nymfer blir inte mörka.

Pappkort hängs i växthus ca. 75 cm nedan för topparna jämt fördelade, dock inte under direkt solljus. Encarsia-parasitsteklar, som levereras fullvuxna sprids genom att öppna paketen och släppa parasitsteklar ut i olika delar av växthuset. De bör spridas nära nedsmittade delar. Fullvuxna parasitsteklar rekommenderas inte som förhandsbekämpning.

Encarsia-parasitsteklar st/m2

Upprepning:

Förhandsbekämpning: 1-10 /m2 varannan vecka
Lindrig angrepp: 2-10 /m2 Varje vecka, tills 80 % av puppor har blivit svarta
Svårt angrepp: 10-20 /m2 Varje vecka, tills 80 % av puppor har blivit svarta

Att beakta

Kan förvaras för 1-2 dagars tid i 8-10 graders temperatur.  Encarsia parasitstekel fungerar när växthusets temperatur är minst 20°C i 8-12 timmars tid / dag. I finska förhållanden kan Encasia-parasitstekel användas ända till slutet av oktober. I belysta odlingar kan Encarsia användas året runt. Effekten av Encarsia-parasitstekel är dock sämre under de mörka månaderna än i mera ljusa månader och det kan vara skäl  att öka utspridningsmängderna av Encarsia under vintermånaderna. Encarsia-parasitsteklar söker sig också till gula fällor då plantorna inte har tillräckligt med byte. Undvik då att sprida ut Encarsia-kort nära gula fällor.

Eretmocerus eremicus-parasitstekel

Skadegörare som bekämpas

Eretmocerus parasiterar både vanlig mjöllus och bomullsmjöllus.

Funktion och biologi

Eretmocerus-parasitstekel förökar sig bäst i relativt hög temperatur. Bästa bekämpningsresultat nås när växthusets medeltemperatur är 24 °C eller högre. Eretmocerus fungerar t.om i över 30 graders temperatur och därför lämpar sig arten att stöda Encarsia-parasitsteklar under sommarhettan.

Eretmocerus lägger ägg under mjöllusens andra eller tredje stadiets larv, alltså inte in i larven som Encarsia. Eretmocerus-parasitstekelns livscykel från ägg till fullvuxen tar 3-4 veckor. Två veckor efter att man har börjat ut spridningen, kan man se parasiterade puppor i beståndet, som har blivit gula.

Förpackningstorlek och medium

 • 3000 Ertmocerus-parasitsteklar/flaska (medium boveteskal)
 • 15000 Eretmocerus-parasitstekel/flaska (medium boveteskal)

Bruksanvisning

Eretmocerus-parasitsteklar sprids med sitt medium på beståndets nedre blad. Sprid inte under direkt solljus. Spridningen kan göras med Bioboxar, små pappaskar, som följer med leveransen.

Eretmocerus-parasitsteklar st/m2

Upprepning:

Förhandsbekämpning: 1 1/2 st /m2 varje eller varannan vecka
Kurativ bekämpning: 3 st /m2 Varje vecka, minst två upprepningar

Att beakta

Eretmocerus-parasistekel kan förvaras 1-2dagar i mörkt i 8-10 graders temperatur, flaskorna vågrätt.

Mekanisk bekämpning

Limfällor (klisterskivor)
Liima-ansa arkki keltainen sininen Biotus Oy Heini KoskulaLimfällor används i växthus för uppföljning och massfångst. Mjöllöss och sorgmyggor uppföljs och massfångas med gula limfällor.

Klisterskivor(Catch-it) är av papp, vars yta har klister, som inte torkar. Klistret är täckt med släppfolien. Ta bort folien och fällan är färdig att använda.

Klisterskivor kan placeras i beståndet genom att sticka en pinne genom hålen i skivan. Sätt ut skivor jämt fördelat i växthuset. Om det ska massfångas skadegörare, sprid ut rejält med fällor (t.ex 1 fälla/2-20 m²). Vid uppföljning kan fällor andvändas t.ex 0,5-1 st/100 m².

Tillgängliga klisterskivor

 • 100 x 25 cm gul ensidig 10, 50, eller 1000 st/paket
 • 20 x 25 cm gul eller blå ensidig, 25 st/paket eller 900 st/paket
 • 20 x 25 cm gul, dubbelsidig 20 st/paket eller 700 st/paket
 • 40 x 25 cm gul dubbelsidig 10 st/paket eller 250 st/paket
 • 7 x 30 cm blå ensidig 50 st/paket
Klisterband rulle

Rulla-ansa Liima-ansa Biotus OyKlisterband fällor är polyetenfolie och dess båda sidor har kladdig limyta. Limmet är giftfritt, vattentåligt och det torkar inte i varma förhållanden. Det är lättare att hantera klisterband om man har en hållare för bandrullen i arbetsvagnen.

Tips för klisterband användning

 Fällornas klister är mycket kladdigt. Använd skyddshanskar.

Med klisterbandbyglar får du bandet att hållas rakt och slätt. Dessutom är det lättare att justera höjd med dem.

Rullarna, som ska rullas ut, är bra att ta in i växthuset dagen innan, för det är smidigare och lättare att rulla ut band, när limmet är varmt.

 

Tillgängliga klisterband rull storlekat:

 • 5 cm x 100 m (gul och blå)
 • 15cm x 100 m (gul och blå)
 • 30cm x 100 m (gul, blå och vit)
 • Bygel för klisterband (15 cm)

 

När Du köper mera än 20 rullar, fråga offert!

Kontaktuppgifter

BIOTUS OY

Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
info(at)biotus.fi

Närpiön toimipiste

Simhallsvägen 5
64200 Närpes

tel. 050 329 9659
esa.palmujoki(at)biotus.fi

Biotus Oy:n sivuston teksti ja kuvat
© Biotus Oy / valokuvaajat

Y-tunnus 1840555-9